projektant: Ing. Martin Sadílek --> kotakty --> poptávkový formulář
autorizace ČKAIT 0700958
obor IPOO
- pozemní stavby

projektování pozemních staveb
nová výstavba, rekonstrukce – vestavby, přístavby , změna užívání, studie, pasportizace staveb,
dokumentace k demolici stavby – kompletní projektová dokumentace

 • zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov
 • rodinné domky
 • občanská vybavenost – prodejny, školky, ..
 • průmyslové objekty - výrobní objekty, skladovací objekty,...
 • dětská hřiště
 • 3d modely staveb
 • virtuální prohlídky 3d modelů
 • ostatní dle požadavku investora
 • zajištění dokumentace vytápění, elektroinstalace, zti ,...

 • inženýrská činnost v předprojektové i projektové přípravě
 • zajištění vyjádření správců sítí, ...dle místa stavby
 • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy - hasiči, hygiena, chráněná krajinná oblast, památkový ústav,...
 • zajištění vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby,...
 • zajištění podkladů pro vynětí ze zpf
 • zprostředkování vyhotovení radonového indexu pozemku
 • zprostředkování vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy (penb)
 • odborná pomoc při hodnocení návrhu staveb
 • rozpočty staveb

 • projektování v projektovém software NEMETCHEK - ALLPLAN
  pro více informací o programu klikněte na logo NEMETCHEK